Monday, 18 October 2010

Sridevi in denimSridevi. Shot by Rakesh Shreshta, styled by Manish Malhotra.

No comments:

Post a Comment